Lietošanas noteikumi un privātums

Privātuma politika

 1. Portāls Anglu24.lv respektē ikvienas personas privātumu un uzņemas saistības aizsargāt un neizmantot šo informāciju komerciālos nolūkos.
 2. Portāla Anglu24.lv apmeklētāji un lietotāji, kuri izmanto mūsu pakalpojumus piekrīt, ka sistēma reģistrē un saglabā šo personu IP adresi un informāciju par veiktajām darbībām.
 3. Portāls Anglu24.lv var saturēt atsauces par citu personu, uzņēmumu vai organizāciju interneta mājas lapām. Par to saturu, privātuma noteikumiem vai darbību, mēs neuzņemamies atbildību.

Autortiesību politika

 1. Stingri ir aizliegts nodot interneta portālā Anglu24.lv esošos tekstus, audio, video un grafisko informāciju trešajām personām. Lietotājs bez papildus brīdinājuma var tikt bloķēts.
 2. Visas autortiesības portālā Anglu24.lv un tajā esošie materiāli ir aizsargājami un pieder uzņēmumam SIA Meta Group.
 3. Aizliegts bez rakstiskas Anglu24.lv atļaujas izmantot un izplatīt interneta portālā Anglu24.lv esošos tekstu, audio, video un grafisko informāciju citos interneta portālos un plašsaziņas līdzekļos.
 4. Saņemt atļauju variet sazinoties pēc norādītajiem kontaktiem.

Atbildības ierobežojumi

 1. Anglu24.lv neatbild par portāla apmeklētāju un lietotāju sniegtās informācijas pareizību. Lietotāji, tajā sniegto materiālu, izmanto pēc saviem ieskatiem, uzņemoties visu risku, kas saistīti ar tā izmantošanu vai pielāgošanu. Viņi paši ir atbildīgi par kaitējumu, kas nodarīts ir viņu veselībai, īpašumam, datorsistēmai, trešo personu tiesībām, kā arī sedz visus radušos izdevumus.
 2. Anglu24.lv patur tiesības nepieņemt vai izdzēst materiālu vai informāciju, kuras saturs vai izteiksmes formas pārkāpj vai varētu pārkāpt LV piemērojamos likumus, vai arī nav saistīta ar portāla Anglu24.lv izmantošanas mērķiem un saturu. Likumā norādītājos gadījumos ir tiesīga nodot šo informāciju attiecīgajām valsts iestādēm.
 3. Anglu24.lv uzņemas saistības likvidācijas gadījumā lietotājiem, kuri ir iegādājušies nodarbības, sniegt iespēju lejupielādēt visus nodarbību materiālus.

Anti-SPAM politika

 1. Reģistrētie mājas lapas lietotāji piekrīt saņemt informatīva rakstura jaunumus.
 2. Visās Anglu24.lv nosūtītajās vēstulēs ir skaidra norāde par iespēju atteikties no jaunumiem. Tie, kas atsakās no jaunumiem, turpmāk vēstules nesaņems.